Startseite » Postleitzahlen » Postleitzahlengebiete 90XX » Postleitzahlengebiet 9016 - St. Gallen

Postleitzahlengebiet 9016 - St. Gallen - Strassenverzeichnis

Strassen in Postleitzahlengebiet 9016 - St. Gallen

 • A

 • Achslenweg
  Wohnstrasse
 • B

 • Bergbachweg
  Weg
 • Blumenwiesweg
  Fussweg
 • Brauerstrasse
  Wohnstrasse
 • Brogerhaldenweg
  Fussweg
 • Burenbüchelstrasse
  Wohnstrasse
 • C

 • Cunzstrasse
  Wohnstrasse
 • Curiestrasse
  Wohnstrasse
 • D

 • Dunantstrasse
  Wohnstrasse
 • F

 • Favrestrasse
  tertiär
 • Flemingstrasse
  Wohnstrasse
 • Fuchsenstrasse
  Wohnstrasse
 • G

 • Goldachtobel-Basisstrasse
  service
 • Guggeienhof
  Wohnstrasse
 • Gugghaldenstrasse
  Wohnstrasse
 • H

 • Hagenwiler Strasse
  Fussweg
 • Höchster Strasse
  Wohnstrasse
 • Höchster Waldweg
  Weg
 • Hüttenwiesstrasse
  Wohnstrasse
 • Hüttenwiesweg
  Weg
 • I

 • Imbodenstrasse
  Wohnstrasse
 • K

 • Kesselhaldenhof
  Wohnstrasse
 • Kesselhaldenstrasse
  Wohnstrasse
 • Kesselhaldenweg
  Fussweg
 • Kublystrasse
  Wohnstrasse
 • L

 • Lerchentalstrasse
  Wohnstrasse
 • Lerchentalweg
  Wohnstrasse
 • M

 • Martinsbruggstrasse
  sekundär
 • N

 • Neudorfweg
  service
 • O

 • Obere Reherstrasse
  Wohnstrasse
 • Oberhaldenstrasse
  Wohnstrasse
 • Oberschachenstrasse
  Wohnstrasse
 • Oberzilstrasse
  Wohnstrasse
 • P

 • Pappelweg
  Wohnstrasse
 • Pasteurstrasse
  Wohnstrasse
 • R

 • Reherstrasse
  Wohnstrasse
 • Reherweg
  Fussweg
 • Riederenweg
  service
 • Rietweg
  Weg
 • S

 • Sankt Gallerstrasse
  sekundär
 • Schachenstrasse
  Wohnstrasse
 • Schönbüelpark
  service
 • Schönbüelstrasse
  sekundär
 • Schönbüelweg
  Fussweg
 • Schuppistrasse
  nicht klassifiziert
 • Simonstrasse
  Wohnstrasse
 • Sonnenhügelstrasse
  Wohnstrasse
 • Spühlstrasse
  Wohnstrasse
 • Spühlweg
  Fussweg
 • Staag - Guggeien
  Fussweg
 • Stephanshornstrasse
  Wohnstrasse
 • T

 • Tablatstrasse
  tertiär
 • V

 • Vogelherdstrasse
  Wohnstrasse
 • Vogelherdweg
  service
 • Z

 • Zilstrasse
  Wohnstrasse
 • Zilweg
  Wohnstrasse